• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • ประเพณีถือศีลกินผัก 2562
ถือศีลกินผัก 2562, กินเจภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผัก 2562

ช่วงวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 (9 วัน) เป็นที่รู้กันดีว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก จะเริ่มต้นตั้งแต่ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน จะเห็นจากผู้คนที่เดินทางไปสักการะองค์เทพตามศาลเจ้าต่างๆ หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า “อ๊าม”


ศาลเจ้าภูเก็ต, กินเจภูเก็ต

โดยคำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกายมหายานมีความหมายเดียวกับคำว่า อุโบสถ ดังนั้นการกินเจก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน เหมือนกับที่ชาวพุทธในประเทศไทยที่ถืออุโบสถศีล หรือรักษาศีล 8 โดยไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธนิกายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมนำการไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกันเข้ากับคำว่ากินเจ กลายเป็นการถือศีลกินเจ ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจ ฉะนั้นความหมายก็คือคนกินเจมิใช่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ ข้อมูลจาก wikipedia.org

ซึ่งในแต่ละวันศาลเจ้าแต่ละแห่งจะมีการทำพิธีสลับหมุนเวียนกันไป

พิธีแห่พระของศาลเจ้า (อิ้วเก้ง)

แห่พระรอบเมืองภูเก็ต, กินเจภูเก็ต

วันที่ 30 กันยายน 2562
อ๊ามจ้อสู่ก้งนาคา ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 01 ตุลาคม 2562
อ๊ามซำไป่กอง (บางคู)
อ๊ามกวนเต้กุ้น (ศาลเจ้าสะปำ) (แห่พระรอบเมือง) ****
อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง (บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 02 ตุลาคม 2562
อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (ศาลเจ้าสามกอง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
อ๊ามต่ายฮวดต๋อง (หาดสุรินทร์ )
อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

วันที่ 03 ตุลาคม 2562
อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ (ฉลอง)
อ๊ามเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามรพ วชิระ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
อ๊ามบ้านท่าเรือ (ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ)(แห่พระรอบเมือง) ****
อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )
อ๊ามฮุนจงอ้าม จ้อสู่ก้ง นาคา (แห่พระรอบหมู่บ้าน)
อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง ( บ้านเมืองใหม่ )
อ๊ามกวนเต้กุ้น (สะปำ )

วันที่ 04 ตุลาคม 2562
อ๊ามบางเหนียว (ศาลเจ้าบางเหนียว ) (แห่พระรอบเมือง) ****
อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง (บ้านดอน)
อ๊ามส่ามอ๋องหู้ ( ศาลเจ้าเชิงทะเล ) (แห่พระเขตอำเภอถลาง)
อ๊ามจงหงี่ต๋อง (น้ำตกโตนไทร)
อ๊ามต่ายฮวดต๋อง ( หาดสุรินทร์ )

วันที่ 05 ตุลาคม 2562
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (แห่พระรอบเมือง) ****
ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู หมู่บ้านในยาง สนามบินและหมู่บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 06 ตุลาคม 2562
อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
อ๊ามไหเหยียนเก้ง (ไม้ขาว )
อ๊ามยกเค่เก้ง ( จ้อสู่ก้ง ซอยพะเนียง ) (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 07 ตุลาคม 2562
อ๊ามหง่อเฮี้ยนไต่เต่ ( บ้านเคียน )
อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

พิธีลุยไฟแต่ละศาลเจ้า (โก้ยโห้ย)

กินเจภูเก็ต, ถือศีลกินผัก 2562

วันที่ 04 ตุลาคม 2562
20.09 น. อ๊ามจุ้ยตุ่ย
20.09 น. ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)
20.30 น. อ๊ามท่าเรือ
20.45 น. อ๊ามกวนแต้กุ้น (สะปำ)
20.45 น. อ๊ามยกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
21.00 น. อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง)
21.00 น. อ๊ามเต้กุน ( บ้านนาบอน )
21.00 น. อ๊ามไหเหยียนเก้ง ( บ้านไม้ขาว )

วันที่ 05 ตุลาคม 2562
21.00 น. อ๊ามต่ายฮวดต๋อง ( หาดสุรินทร์ )
21.00 น. อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

วันที่ 06 ตุลาคม 2562
14.00 น. อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง ( บ้านดอน )
20.00 น. อ๊ามบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง ( บางเหนียว )
20.00 น. อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )
20.09 น. อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู ( สามกอง )
20.09 น. อ๊ามจงหงี่ต๋อง น้ำตกโตนไทร
20.15 น. อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง ( บ้านเมืองใหม่ )
20.30 น. อ๊ามส่ามอ๋องหู้ ( เชิงทะเล )
20.30 น. อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ ( ฉลอง )

วันที่ 07 ตุลาคม 2562
15.00 น. อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )
19.30 น. อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

– ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.phuketvegetarian.com

Leave a Reply