• Home
  • /
  • Tag Archives:  กินเจภูเก็ต
ถือศีลกินผัก 2562, กินเจภูเก็ต

ประเพณีถือศีลกินผัก 2562

ช่วงวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 (9 วัน) เป็นที่รู้กันดีว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจ ถือศีลกินผัก จะเริ่มต้นตั้งแต่ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน จะเห็นจากผู้คนที่เดินทางไปสักการะองค์เทพตามศาลเจ้าต่างๆ หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า “อ๊าม” โดยคำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกายมหายานมีความหมายเดียวกับคำว่า อุโบสถ ดังนั้นการกินเจก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน เหมือนกับที่ชาวพุทธในประเทศไทยที่ถืออุโบสถศีล หรือรักษาศีล 8 โดยไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธนิกายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมนำการไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกันเข้ากับคำว่ากินเจ กลายเป็นการถือศีลกินเจ ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจ ฉะนั้นความหมายก็คือคนกินเจมิใช่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ – ข้อมูลจาก wikipedia.org ซึ่งในแต่ละวันศาลเจ้าแต่ละแห่งจะมีการทำพิธีสลับหมุนเวียนกันไป พิธีแห่พระของศาลเจ้า (อิ้วเก้ง) วันที่ 30 กันยายน 2562อ๊ามจ้อสู่ก้งนาคา ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม…